1
1134

Tại mực nước biển ở điều kiện nt này âm thanh đi được bao xa ??

1- Tôi được biết ở mực nước biển, tại nhiệt độ 21 °C (70 °F) và với áp suất tiêu chuẩn, tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 344 m/s (769,5...