Thông Tin Công Nghệ

Khoa học hình thức bao gồm các lĩnh vực liên quan đến các hệ thống hình thức, như lô-gic, toán học, tin học...