Summarize

Các lĩnh vực khoa học ứng dụng gồm có các ngành kĩ thuật, y tế...