Thông Tin Công Nghệ

Phát hiện mới về sự tuyệt chủng của người Neanderthal

Lịch sử tiến hóa loài người đã bị buộc phải viết lại hoàn toàn với phát hiện mới cho thấy, tổ tiên người hiện đại và người Neanderthal đã cùng tồn tại trên đất châu Âu trong thời gian dài hơn vẫn tưởng và thậm chí có cả thiên niên kỉ “qua lại” với nhau.