Tôi ủng hộ, nhưng không chuyển mạng
32% (277 phiếu)
Tôi ủng hộ, và sẽ chuyển mạng
23% (200 phiếu)
Tôi ủng hộ, sẽ chuyển mạng nếu phí giữ số thấp
23% (194 phiếu)
Tôi thấy không cần thiết
22% (190 phiếu)
Tổng số phiếu: 861

Bình luận

  • TTCN (0)