25% (134 phiếu)
Không
27% (149 phiếu)
Tôi đang dùng Window 8 rồi
39% (212 phiếu)
Tôi không dùng Windows
9% (50 phiếu)
Tổng số phiếu: 545

Bình luận

  • TTCN (0)