Máy du lịch đã đuổi kịp DSLR?

Với sự cải tiến không ngừng công nghệ cảm biến và xử lý, các máy du lịch cao cấp dang dần đạt chất lượng ảnh tương đương với DSLR.