Tiếng nói nhân tạo

Từ dữ liệu đầu vào là văn bản, hệ thống có thể tạo ra giọng nói nhân tạo của người trên máy tính