Bình luận

  • TTCN (1)
Hiếu Tròn  25905

Xem cái này nhớ vụ cách đọc chữ "Linux" mà anh Nam từng tranh luận với một số anh khác.
Ông chuyên gia Trung Nghĩa đọc là "Li nút" còn
phát thanh viên lại gọi là "Lai nớt".