Address Resolution Protocol (ARP) có vai trò rất quan trọng trong truyền thông mạng. Nếu bạn bắt đầu thấy các vấn đề kết nối đối với mạng của mình, chẳng hạn như các website nào đó không load hoặc không thể ping đến các địa chỉ IP nào đó thì hành động xóa ARP cache là thứ đầu tiên mà bạn cần làm. Thành phần TCP/IP ARP Command sẽ cung cấp cho bạn khả năng thêm, xóa, hiển thị địa chỉ IP cho việc dịch địa chỉ Media Access Control (MAC).

Để xóa ARP cache trong Windows Vista/XP/2003/2000, bạn thực hiện theo bước sau:

Kích Start—>Run—> đánh vào lệnh dưới đây và kích OK.

netsh interface ip delete arpcache

Nâng cấp các entry trong ARP cache động tồn tại khoảng 2-20 phút phụ thuộc vào hệ thống

Windows 2003 Server = 10 minutes

Windows 2000 professional/Server = 10 minutes

Windows XP = 2 minutes

Solaris = 5 minutes

Xóa địa chỉ IP bằng lệnh arp

arp -d <ip address>

Ví dụ: arp -d 10.1.1.2

Hiển thị bảng ARP

arp -a

Thêm entry tĩnh vào bảng ARP

arp -s <ip address> <mac address>

Ví dụ: arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09

Theo QuanTriMangBình luận

  • TTCN (0)