Có một vài nguyên nhân khiến người dùng có thể muốn sử dụng dòng lệnh thay cho công cụ regedit để thêm hay xoá các khoá trong Windows Registry. Có thể là do vi rút giới hạn truy cập tới registry làm cho tiện ích regedit có thể không sử dụng được. Hay lí do khác là bạn muốn tạo một tập tin lô (batch) để thêm/xoá trong registry.

Công cụ dòng lệnh reg.exe có thể được sử dụng để quản lí registry từ dòng lệnh. Nó không chỉ cho phép thêm hay xoá mà còn có các tuỳ chọn khác như xuất hay nhập các khoá vào registry.

Lệnh reg /? dùng để hiển thị các tuỳ chọn có sẵn.

Xoá một khoá Registry từ dòng lệnh

Lệnh reg delete có thể được sử dụng trên máy cục bộ và các máy từ xa. Dòng lệnh đơn giản có thể giống trong thí dụ dưới đây:

reg delete keyname valuename parameters

Để xoá một khoá với tất cả giá trị và khoá con của nó, người dùng có thể sử dụng cấu trúc tương tự thế này:

reg delete HKLM\Software\Test

Đó là mẫu cơ bản nhất để xoá một khoá trong Registry từ dòng lệnh. Lệnh trên xoá khoá Test, các khoá con cùng các giá trị cũng sẽ bị xoá theo.

reg delete \\RemoteSystem\HKLM\Software\Test /v Testvalue

Còn trên đây là thí dụ để xoá giá trị TestValue của khoá Test trên máy RemoteSystem.

Thêm một khoá Registry bằng dòng lệnh

Tham số sử dụng cho dòng lệnh cũng khá giống ở trên. Thí dụ:

reg add HKLM\Software\Test

Việc này sẽ thêm khoá Test vào HKLM\Software\

Quan trọng ở đây là hai tham số /t và /d, điều này cho biết kiểu dữ liệu và giá trị sẽ được gán cho khoá.

reg add HKLM\Software\Test /v Testdata /t REG_BINARY /d ffffff

Lệnh này sẽ thêm giá trị Testdata vào khoá Test với kiểu là reg_binary và chứa dữ liệu ffffff.

Sử dụng tham số /? sẽ giải thích chi tiết về từng lệnh.

Theo Ghacks.Bình luận

  • TTCN (0)