Smartphone Việt được sản xuất và phát triển bởi BKAV
Công ty: 
bkav