Đây là chiếc điện thoại thứ hai trong dòng Google Nexus, là sự hợp tác đầu tiên giữa Google và Samsung.
Ngày phát hành: 
16/12/2010
Công ty: 
Google, Samsung