Điện thoại màn hình cong.
Ngày phát hành: 
9/10/2013
Công ty: 
Samsung