Tác giả
iPod Computer Wizard
Phiên bản
2.3
Trang chủ
www.ipodcomputerwizard.com
Giấy phép
Miễn phí, Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Chép nhạc từ iPod, iPhone sang máy tính. Bản miễn phí bị giới hạn chỉ chép 1 bản nhạc mỗi lần.


Bình luận

  • TTCN (0)