Tác giả
Celestia
Phiên bản
Trang chủ
www.shatters.net
Giấy phép
Miễn phí, Tự do
HĐH
Linux/Unix, OS X, Windows, Windows 2000/XP
PLMĐ: Thám hiểm thiên văn trên máy tính.

Bình luận

  • TTCN (0)