Tác giả
QtWeb
Phiên bản
3.1
Trang chủ
www.qtweb.net
Giấy phép
Miễn phí, Tự do
HĐH
Windows, Windows 2000/XP
Trình duyệt dựa trên WebKit (như Safari, Chrome) và Qt (của Nokia)Phiên bản Portable tải về tại đây.

Bình luận

  • TTCN (0)