Bản quyền và áp lực đến từ bên ngoài

Chưa bao giờ các hội thảo về bản quyền, bảo hộ quyền tác giả được tổ chức thường xuyên và cũng chưa bao giờ tình trạng vi phạm bản quyền phổ biến như hiện nay, đặc biệt là bản quyền trong môi trường số.