Symbian đến bên kia dốc cuộc đời

Website Symbian Foundation sẽ bị đóng cửa vào 17/12/2010, tài khoản Facebook và Twitter của Symbian cũng "cuốn gói đi theo". Sau ngày 31/1/...