Làm sao nín thở được lâu?

Nhà báo Frank Swain phát hiện một số ít người có thể nín thở lâu đến kinh ngạc. Làm sao họ làm được như vậy?