Microsoft đồng hành cùng ASOCIO 2014

Microsoft đồng hành cùng ASOCIO 2014, đóng góp công sức nhằm tạo bước đột phá tư duy và tầm nhìn “CNTT - phương thức phát triển mới kinh tế, xã hội và tái cấu trúc nông nghiệp”.