Học sinh, sinh viên sắp được dùng miễn phí Office 365

Kể từ tháng 11/2014, học sinh, sinh viên trên toàn thế giới nằm trong diện được miễn phí sử dụng Office 365 ProPlus từ chương trình Office 365 Student Advantage của Microsoft, có thể tự đăng kí dịch vụ này để sử dụng.