VNISA ra bộ quy tắc đạo đức nghề An toàn thông tin

Theo đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), thời gian tới, bộ quy tắc đạo đức nghề An toàn thông tin sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị, doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội.