Hai công cụ sao lưu dữ liệu miễn phí

Sao lưu dữ liệu thường xuyên sẽ giúp bạn tránh khỏi thảm họa thực sự một khi ổ cứng hỏng hóc và nguy cơ dữ liệu cá nhân sẽ một đi không trở lại.