Quản lí hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về cung cấp, quản lí và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Trong đó, Bộ đề xuất một số quy định nhằm quản lí, sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị này.

Chuẩn bị khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

Ngày 3/12 tới, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT chính thức khai trương trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử hiện tại. Đây là một phần của Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ GTVT đến năm 2020”.