Nghỉ hưu cùng robot

Robot xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực phụ giúp việc nhà, hỗ trợ người già và chăm sóc bệnh nhân.