Các cơ quan Nhà nước sẽ thuê dịch vụ ứng dụng CNTT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin vừa đồng ý chủ trương thực hiện thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.

Văn bản điện tử cần phải chuẩn hóa

Các cơ quan Nhà nước đã và đang tăng cường hoạt động sử dụng, trao đổi văn bản điện tử nhưng vẫn chưa quan tâm đúng mức tới sự cần thiết phải chuẩn...