Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là tạo lợi thế cho game lậu

Nếu đưa game vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm mất khả năng phát triển của game trong nước, tạo thuận lợi cho game nước ngoài hoạt động trái phép và các doanh nghiệp game trong nước sẽ chuyển pháp nhân ra nước ngoài...