Captcha có khả năng không còn an toàn nữa

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford vừa đưa ra những nhược điểm của Captcha - những chuỗi kí tự vô nghĩa và khó đọc, thường được nhiều...