6 ứng dụng DVR tốt nhất

DVR (Digital Video Recoding) là công cụ ghi video số rất hữu ích khi bạn sử dụng card bắt hình TV. Sáu ứng dụng DVR sau đây được coi là tốt nhất hiện...