Tích hợp FTP trong Firefox

FTP là một giao thức truyền tập tin qua lại từ client và server thật nhanh chóng và hoàn toàn hiệu quả cho người dùng bởi tính năng động trong việc...