Công bằng cho game online

Gần 3 năm sau khi cơ quan quản lí nhà nước áp dụng chính sách “nói không” với việc cấp phép game online, hầu hết các doanh nghiệp game trong nước đều...