Bạn hiểu gì về Internet?

Liệu thế hệ sinh ra trong giai đoạn bùng nổ Internet hiểu bao nhiêu về cơ chế hoạt động của nó?