Lật trang cũng đã được Apple sở hữu

Trong một giấy đăng kí được Cơ quan cấp phép Mỹ (United States Patent Office) chấp nhận tuần này của Apple đã được cấp phép thiết kế cho “Màn hình...