Socbay từ chối Google!

Tạp chí Forbes của Mỹ tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của một doanh nhân Việt Nam khi dám từ chối lời đề nghị mua lại doanh nghiệp từ...