"Bảo mật nên là chuyện của ISP"

Trọng trách "bảo mật máy tính" phải được giao cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), chứ không phải "tống vào tay" người...