Ứng dụng IPv6: Cần thêm đột phá

Năm 2014 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng cho Giai đoạn 2 - Giai đoạn khởi động của kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần có nhiều đột phá hơn trong việc triển khai IPv6 trong thời gian tới.

Triển khai IPv6 cần phải đồng bộ

Việc triển khai IPv6 cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa từ cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp cung cấp Internet, các nhà sản xuất thiết bị...

Còn nhiều khó khăn trong triển khai IPv6

Thực tế sau hai năm thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 cho thấy, hiện trạng triển khai IPv6 tại Việt Nam vẫn còn tồn tại...