JavaScript là tương lai của lập trình?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình để làm trang web tương tác. Các slideshow, pop-up quảng cáo và tính năng tự động hoàn toàn của Google là tất cả...

Minh chứng cho sự độc hại của Javascript

Một chuyên gia nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện được cách mà tin tặc biến một chiếc PC thành công cụ phục vụ mục đích đen tối của chúng mà không cần...