“Chuyện thường ngày ở huyện” thời @

Bắt đầu từ ngày 01/7/2010 tới đây, Luật Viễn thông có hiệu lực và đi vào cuộc sống. “Ông Viễn thông” cũng đã đưa ra trang web để khách hàng của mình...