Thêm Recycle Bin vào menu Start trong Windows 7

Bạn đã bao giờ thử mở Recycle Bin bằng cách tìm “recycle bin” trong menu Start, và kết quả là thấy không có gì? Bài viết này trình bày một thủ thuật...