Microsoft Outlook bị hack tại Trung Quốc

Một tuần sau khi hệ thống Gmail của Google bị chặn tại Trung Quốc, những người sử dụng dịch vụ email Outlook của Microsoft tại quốc gia này laị vừa trở thành đối tượng của một cuộc tấn công.