Cửa hàng Android bán... iPhone

Một số hình ảnh cho thấy đã có thêm một mô hình bán sản phẩm của Apple dưới danh nghĩa một người khác và lần này có liên quan đến Google. Phải chăng...