Nhà Trắng công bố mã nguồn website

Mã nguồn được lập trình riêng cho Website Nhà Trắng (Mĩ) vừa được công bố để cộng đồng nguồn mở đánh giá, sử dụng và cải tiến. Các đoạn mã này là...