150 triệu, 1000 tỉ đồng và chính sách thu hút nhân tài KH&CN

Sẽ có nhà công vụ, được đi nước ngoài như đi chợ, được tạo điều kiện cho gia đình, sẽ được vinh danh, khen thưởng,.... Đây là những ưu đãi trong chương trình thu hút nhân tài trong lĩnh vực KH&CN vừa được TP HCM kí triển khai thí điểm.