2008: Năm phát đạt của Outsourcing

Môi trường kinh tế bất ổn, lực lượng lao động ngày càng "di động" khiến cho doanh nghiệp càng ngày càng "khát" dịch vụ gia công...