VoIP miễn phí giữa PC to PC

Các chương trình gửi tin nhắn tức thời hiện nay đều cho phép người dùng có thể VoIP hoàn toàn miễn phí qua lại lẫn nhau cho các cuộc gọi PC2PC. Tuy...