Twitter tự định giá 1 tỷ USD

Twitter đang hoàn tất quá trình tìm nguồn tài chính để duy trì hoạt động bằng việc định giá công ty ở mức 1 tỷ USD, trang web công nghệ TechCrunch...