Phụ nữ đang thống trị Internet

Phụ nữ là những vị anh hùng đằng sau nền thương mại điện tử, mạng xã hội. Nếu tìm được cách khai thức sức mạnh của người dùng nữ, bạn có thể làm rung...