Tiềm năng lớn của pin nano

Pin nano không lớn hơn kích thước của một hạt muối và mỏng hơn sợi tóc người đến 80.000 lần nhưng chứa đầy đủ các thành tố để sản sinh ra dòng điện.