News Corp nhảy vào lĩnh vực game

Jon Miller – Giám đốc bộ phận số hóa của tập đoàn truyền thông News Corp. đã cho rằng cái mà họ đang còn thiếu trong chiến lược phát triển trực tuyến...